Onze algemene voorwaarden

Op alle leveringen van bestellingen, gedaan via de telefoon, e-mail en/of de internetsite van Bibbeling.nl zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen jou, de koper en ons, Bibbeling.nl gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder jij (de koper): de natuurlijke of rechtspersoon die aan ons (Bibbeling.nl) opdracht heeft gegeven tot de levering van producten en/ of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3. Prijs/Verzendkosten
De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten. De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Voor verzending (zowel binnen als buiten Nederland) van de door jou bestelde producten zal gebruik worden gemaakt van de diensten van PostNL of een andere verlader. De verzendkosten zullen bij bestelling kenbaar worden gemaakt en zullen aan jou worden doorberekend.

Artikel 4. Levering
De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. We leveren binnen Nederland, België en overige landen binnen Europa. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen (mits betaald) met bekwame spoed doch tenminste binnen maximaal 10 werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk drie dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. We behouden ons te allen tijde het recht voor om bestellingen zonder motiverende redenen te weigeren. Als de bestelde artikelen op voorraad zijn bij ons kan (binnen Nederland) een levertijd van max. 5 werkdagen worden aangehouden nadat de betaling van de bestelde producten op de rekening is bijgeschreven. In het geval dat bestelde artikelen niet op voorraad zijn bij ons, dan zal de verwachte levertijd zo snel mogelijk worden medegedeeld. Indien de te verwachten levertijd meer dan drie weken zal gaan duren, dan ben je gerechtigd de bestelling te annuleren. We versturen de bestelde artikelen als regel, uitzonderingen daargelaten, middels PostNL. Aangetekend of verzekerd verzenden van de artikelen kan op aanvraag en de bijkomende kosten zijn dan voor jouw rekening. Bibbeling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken en/of beschadigen van poststukken door PostNL (of een andere verlader) bij verzending of retournering. Indien verzending niet via brievenbuspost kan geschieden, maar via pakketpost moet plaatsvinden, dan zal, indien een bestelling niet kan worden aangeboden, de bestelling nog 1 keer worden aangeboden op een ander tijdstip/andere datum. Kan de bestelling dan nog niet worden afgeleverd, dan wordt deze bij de vervoerder bewaard tot een nieuwe vervoersopdracht voor deze bestelling wordt afgegeven. Bij een tweede aanbiedingsronde kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor jouw rekening.

Artikel 5. Afkoelingsperiode
U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 euro per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Deze afkoelingsperiode geldt niet bij maatwerk zoals de persoonlijke slabben. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@bibbeling.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 6. Garantie
Je bestelling word uiteraard met de grootste zorg uitgevoerd, mochten er onverhoopt toch problemen zijn met je bestelling, dan gelden de volgende bepalingen:

  • Slijtage en gebruiksfouten/sporen vallen nooit onder garantiebepalingen.


Artikel 7. Betaling
Door het definitief maken van je bestelling en deze naar ons vrij te geven ga je een betalingsverplichting aan. Tenzij anders is overeengekomen, dien je de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen vóór aflevering, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Als wij de mogelijk aanbieden achteraf je betaling te voldoen (binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de goederen) dan vragen wij voor deze service een kleine toeslag op de transactieprijs.

Artikel 8. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en ons, danwel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en ons, zijn we niet aansprakelijk.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen jou en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Klachten
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. ODR platform http://ec.europa.eu/odrnbsp;